Η ανάληψη ευθύνης για τον πλανήτη είναι μία ωραία δραστηριότητα

Ταυτότητα

Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Η SUEZ ENVIRONNEMENT και οι θυγατρικές της δεσμεύονται σε καθημερινή βάση να ανταποκρίνονται στην πρόκληση της προστασίας των πόρων παρέχοντας καινοτόμες λύσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους και βιομηχανίες σχετικά με τους τομείς αποβλήτων, πόσιμου νερού και αποχέτευσης.

Με 79.549 συνεργάτες, η SUEZ ENVIRONNEMENT, πρωτοπόρος παγκοσμίως, αφοσιωμένη αποκλειστικά σε δραστηριότητες υδάτων και αποβλήτων, τροφοδοτεί 97 εκατομμύρια άτομα με πόσιμο νερό, 66 εκατομμύρια με υπηρεσίες αποχέτευσης και εξασφαλίζει τη συλλογή αποβλήτων από 50 εκατομμύρια άτομα.

Το 2013, η Suez Environnement πραγματοποίησε πωλήσεις 14,6 δισ. ευρώ και έχει επενδύσει € 74,000,000 σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

Δύο συμπληρωματικές δραστηριότητες: Νερό και Απόβλητα

Οι δραστηριότητες της SUEZ ENVIRONNEMENT καλύπτουν το σύνολο της αξιοποιήσιμης αλυσίδας νερού:

  • Μελέτες, δομικά σχέδια, μοντελοποίηση των υπόγειων υδατικών πόρων, διαχείριση έργου.
  • Μηχανική, σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
  • Εκμετάλλευση και ανάθεση υπηρεσιών: συλλογή, επεξεργασία και διανομή πόσιμου νερού, συντήρηση δικτύων, συλλογή και επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, επεξεργασμένων υδάτων, αξιοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων.

Στον τομέα αποβλήτων, η SUEZ ENVIRONNEMENT εξασφαλίζει:

  • τη συλλογή αποβλήτων κάθε είδους (πλην των ραδιενεργών αποβλήτων) και την αστική υγιεινή,
  • τη διαλογή και την προεπεξεργασία των αποβλήτων,
  • την ανακύκλωση, την υλική, βιολογική και ενεργειακή αξιοποίηση αξιοποιήσιμων αποβλήτων και τη διάθεση μέσω αποτέφρωσης ή την υγειονομική ταφή των υπολειμματικών αποβλήτων.
 
Tags associés : Page pays